Головна » Акціонерам » Повідомлення » Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

04.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 220-10/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Ривак А.І.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79022, Львівська обл., Львів, Городоцька, 174

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13800475

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (032)2976063, (032)2976063

6. Адреса електронної пошти:

            office@dnister-group.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya/vidomosti-pro-pryjnyattya-rishennya-pro-nadannya-zhody-na-vchynennya-znachnyh-pravochyniv-2/

04.10.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

04.10.2021

13 804

83 666

16,5

 

Зміст інформації:

04 жовтня 2021 року, з метою приведення структури власності АСК “Дністер” до вимог Національного банку України передбачених Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг № 30 від 14.04.2021р., Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “Акціонерна страхова компанія “Дністер” (код ЄДРПОУ: 13800475) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (Протокол №02/04-10/2021 від 04 жовтня 2021 року).

Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рішення про надання згоди на вчинення, є продаж частки розміром 29,49781 відсотків, що належить Приватному акціонерному товариству “Акціонерна страхова компанія “Дністер” у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “АктивКо”, за ціною 13804975,08 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 13804975,08 грн.

Станом на 31 грудня 2020 року вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства “Акціонерна страхова компанія “Дністер” складає 83666 тисяч гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочинів, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 16,5 %.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства “Акціонерна страхова компанія “Дністер” прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Загальна кількість голосів у Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства “Акціонерна страхова компанія “Дністер” – 7; кількість голосів, що зареєстровані для участі у засідання Наглядової ради – 7; кількість голосів, що проголосували “за” прийняття рішення – 7; кількість голосів , що проголосували “проти” прийняття рішення 0.

 

ЕЦП

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.