Головна » Акціонерам » Повідомлення » Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів

ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбулися 21 грудня 2020 року

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Попович Оксани Олегівни, Янчишин Оксани Степанівни.»

2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:: «Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питання порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,

Прийняте рішення:: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. 2) Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.»

4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Прийняте рішення:: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Прийняте рішення:: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»

6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Прийняте рішення:: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»

7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Прийняте рішення:: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»

8. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2019 рік.

Прийняте рішення:: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2019 рік.»

9. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2019 року.

Прийняте рішення:: «Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2019 року.»

10. Про розподіл прибутку АСК «Дністер» за 2019 рік.

Прийняте рішення:: «Затвердити чистий прибуток АСК «Дністер» за 2019 рік у розмірі 25557,26 грн. Із цих коштів відрахувати у резервний фонд товариства 5%, а саме 1277,86 грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2019 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер». Прибуток у сумі 24279,40 грн залишити нерозподіленим»

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Прийняте рішення:: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії АСК «Дністер». »

12. Про вибори членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Прийняте рішення:: «Обрати до складу Ревізійної комісії ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер» терміном на три роки: Мазур Ольгу Василівану, Козак Марію Ярославівну, Лівчака Ярослава Івановича.»

13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

Прийняте рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

Голова загальних зборів акціонерів                                                                       І.М. Ривак  

Секретар загальних зборів акціонерів                                                         О.Є.Ковальський

 

ЕЦП

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.