Головна » Акціонерам » Повідомлення » Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

 

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   16.04.2014
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79022, м.Львiв, Городоцька, буд.174
4. Код за ЄДРПОУ
13800475
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)2976066 (032)2976066
6. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці dnister-group.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Ривак Iван Миколайович КВ 398044
10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
0.0099
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Ковальський Олександр Євгенович КА 498236
23.09.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0067
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Сiтарчук Андрiй Семенович КА 498448
26.09.1996 акiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Сiтарчука Андрiя Семеновича (паспорт: КА 498448 вiд 26.09.1996 року Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Незбрицький Михайло Iванович КА 846119
06.06.1998 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0083
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Незбрицького Михайла Iвановича (паспорт: КА 846119 вiд 06.06.1998 року Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0083%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Загiрний Роман Йосипович КВ 003890
19.11.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0051
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Сушко Iрина Степанiвна КВ 457126
20.06.2000 Залiзничним РВ УМВСу у Львiвськiй обл.
0.0101
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСу у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Вельгош Михайло Васильович КВ 138760
03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0093
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна КВ 076585
25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.000056
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна (паспорт: КВ 076585 вiд 25.02.1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Лiвчак Ярослав Iванович КА 624082
28.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Лiвчака Ярослава Iвановича (паспорт: КА 624082 вiд 28.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Муха Марiя Ярославiвна КС 337337
25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0042
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мух Марiї Ярославiвни (паспорт: КС 337337 вiд 25.05.2004 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Ривак Iван Миколайович КВ 398044
10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0099
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл), частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Ковальський Олександр Євгенович КА 498236
23.09.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0067
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора ТзОВ «Фiнанасова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» та Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Колцьо Iрина Богданiвна КА 444030
23.05.1997 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0077
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора департаменту майнових видiв страхування АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Незбрицький Михайло Iванович КА 846119
06.06.1998 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0083
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Незбрицького Михайла Iвановича (паспорт: КА 846119 вiд 06.06.1998 року Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0083%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Загiрний Роман Йосипович КВ 003890
19.11.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0051
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Сушко Iрина Степанiвна КВ 457126
20.06.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0101
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Сушко Iрину Степанiвну (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член наглядової ради Вельгош Михайло Васильович КВ 138760
03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0093
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна КВ 076585
25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.000056
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Мазур Ольгу Василiвну (паспорт: КВ 076585 вiд 25.02.1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Лiвчак Ярослав Iванович КА 624082
28.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Лiвчака Ярослава Iвановича (паспорт: КА 624082 вiд 28.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».
15.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Муха Марiя Ярославiвна КС 337337
25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0042
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 15 квiтня 2014 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Муху Марiю Ярославiвну (паспорт: КС 337337 вiд 25.05.2004 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi начальником вiддiлу по роботi з V.I.P клiєнтами ПрАТ СК “Граве України” та Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.