Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

22.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 251-12/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Ривак А.І.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “Акціонена страхова компанія “Дністер”

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 174

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13800475

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (032)2976063, (032)2976063

6. Адреса електронної пошти:

            office@dnister-group.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya/osoblyva-informatsiya-pro-zminu-posadovyh-osib-2/

22.12.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.12.2020

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Мазур Ольга Василівна

 

0,000056

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна, перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.12.2020

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Лівчак Ярослав Іванович

 

0,0002

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Лiвчака Ярослава Iвановича, перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.12.2020

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Муха Марія Ярославівна

 

0,0042

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мухи Марiї Ярославiвни, перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.12.2020

обрано

Член ревізійної комісії

Мазур Ольга Василівна

 

0,000056

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Мазур Ольгу Василiвну, частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК “Днiстер”.

21.12.2020

обрано

Член ревізійної комісії

Лівчак Ярослав Іванович

 

0,00002

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Лiвчака Ярослава Iвановича, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК “Днiстер”.

21.12.2020

обрано

Член ревізійної комісії

Козак Марія Ярославівна

 

0,0042

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 21грудня 2020 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Козак Марiю Ярославiвну, частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв працювала: фiзична особа пiдприємець та Члена ревiзiйної комiсiї АСК “Днiстер”.

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.