Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

      Публічного  акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» повідомляє Вас про те, що 26 квітня 2013 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 26 квітня 2013 року з 15 год. 15хв. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 22 квітня 2013 року.   

Порядок денний.

  1. Про обрання голови та секретаря зборів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4.  Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

  1. Затвердження звіту та балансу АСК «Дністер» за 2012 рік.
  2. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2012 року.
  3. Про розподіл та використання прибутку АСК «Дністер».
  4. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу у робочі дні у робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 121, телефон: (0322) 297-60-63. Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

Період

     звітний

попередній

Усього активів

64360

66222

Основні засоби

272

357

Довгострокові фінансові інвестиції

48481

48508

Запаси

34

41

Сумарна дебіторська заборгованість

5696

5383

Грошові кошти та їх еквіваленти

4285

6947

Нерозподілений прибуток

9089

6442

Власний капітал

59899

57161

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання

—-

Поточні зобов’язання

1687

2012

Чистий прибуток (збиток)

2738

1818

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

—-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

—-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

30

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АСК «Дністер»                                                 А.І. Ривак 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.