Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

      Публічного  акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє Вас про те, що 15 квітня 2014 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 15 квітня 2014 року з 15 год. 15хв. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 09 квітня 2014 року.   

Порядок денний.

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Про обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 6. Затвердження звіту та балансу АСК «Дністер» за 2013 рік.
 7. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2013 року.
 8. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер».
 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 10. Про вибори членів Наглядової ради.
 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Про вибори членів Ревізійної комісії.
 13. Про створення відокремлених підрозділів АСК «Дністер», та затвердження положень відокремлених підрозділів.
 14. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу у робочі дні у робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

64493

64983

Основні засоби

272

272

Довгострокові фінансові інвестиції

48481

48481

Запаси

54

34

Сумарна дебіторська заборгованість

5474

5696

Грошові кошти та їх еквіваленти

4431

4285

Нерозподілений прибуток

4472

9089

Власний капітал

55419

59899

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання

—-

Поточні зобов’язання

5028

1687

Чистий прибуток (збиток)

-4480

2738

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

—-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

—-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.