Головна » Акціонерам » Повідомлення » Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбудуться 26 квітня 2018 року.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Попович Оксани Олегівни, Янчишин Оксани Степанівни.»
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
Рішення: «Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питання порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,
Рішення: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. 2) Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.»
4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
Рішення: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Рішення: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»
6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Рішення: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2017 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.»
7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Рішення: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»
8. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2017 рік.
Рішення: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2017 рік.»
9. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.
Рішення: «Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.»
10. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2017 рік.
Рішення: «Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2017 рік у розмірі – 794 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2017 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дністер».
Рішення: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Наглядової ради АСК «Дністер». »
12. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».
Рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер» терміном на три роки: Ривака Івана Миколайовича, Ковальського Олександра Євгеновича, Непрілого Миколу Романовича, Сушко Ірину Степанівну, Загірного Романа Йосиповича, Вельгоша Михайла Васильовича, Колцьо Ірину Богданівну.»
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства
Рішення не набрало більшості голосів: «1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, затверджений Загальними зборами Товариства. 3) Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.»
14. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.
Рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

Голова 
Загальних зборів акціонерів                                 Ривак Іван Миколайович
Секретар
Загальних зборів акціонерів                                Ковальський Олександр Євгенович

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.