Головна » Акціонерам » Повідомлення » Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

 

Протокол рішень

 прийнятих на Загальних зборах акціонерів

ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер” 22 квітня 2015 р.                                                       

 

 

1.Обрати лічильну комісію у складі: Заяць Ольга Василівна, Тимошик Андрій Миронович, Голодецька Ольга Богданівна.

2. Обрати Головою зборів Ривака Івана Миколайовича. Обрати Секретарем зборів Ковальського Олександра Євгеновича.

3. 1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.

4. 1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2014 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною. 3) Наглядовій раді здійснювати контроль за діяльністю Правління, виконавчих служб компанії щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

5. 1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

6. Затвердити річний звіт та баланс АСК «Дністер» за 2014 рік.

7. Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2014 року.

8. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2014 році у розмірі – 1267 тис. грн. Із цих коштів відрахувати у резервний фонд Товариства 5%, а саме 63,35 тис. грн. Виплату дивідендів за привілейованими акціями провести у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер». Прибуток у сумі 1203,644 тис грн. залишити нерозподіленим.

9. Погодити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» затверджений Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

10.Правлінню Товариства застрахувати акціонерів АСК «Дністер» – фізичних осіб від нещасних випадків за рахунок прибутку Товариства, страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на кожного акціонера.

 

Голова зборів Ривак І.М.

 

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.