Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.10.2016
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79022, м. Львiв, Городоцька, 174
4. Код за ЄДРПОУ
13800475
5. Міжміський код та телефон, факс
032 2976063 032 2976063
6. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.10.2016 звільнено В.О. Головного бухгалтера Муха Андрiй Iгорович КА 097175
05.03.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй облвстi 0.01801
Зміст інформації:
Наказом №01-10/2016 Голови правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Код ЄДРПОУ 13800475) вiд 03 жовтня 2016 року звiльнено вiд виконання обов’язкiв Головного бухгалтера Муху Андрiя Iгоровича (паспорт: КА 097175 виданий 05.03.1996р. Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi.), пiдстава: заява Мухи А.I., перебував на посадi 9 рокiв, частка у статутному фондi 0,01801 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03.10.2016 призначено Головний бухгалтер Руньковську Свiтлану Василiвну КВ 242420
12.08.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0.00
Зміст інформації:
Наказом №02-10/2016 Голови правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Код ЄДРПОУ 13800475) вiд 03 жовтня 2016 року прийнято на роботу на посаду Головного бухгалтера Руньковську Свiтлану Василiвну (паспорт: КВ виданий 12.08.1999р. Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi.), пiдстава: заява Руньковської С.В. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi: Заступника головного бухгалтера ПрАТ АСК «Скарбниця»; Головного бухгалтера СК “РIК – АВТОГАРАНТ”. Частка у статутному фондi 0,00 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.