Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Код за ЄДРПОУ 13800475
3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, Городоцька,174
4. Міжміський код, телефон та факс 0322976063 0322976066
5. Електронна поштова адреса office@dnister-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dnister-group.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (код ЄДРПОУ 13800475) повiдомляє, що на Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”, якi вiдбулися 26 квiтня 2018 року (Протокол №1) прийнято рiшення, що за результатами дiяльностi АСК «Днiстер» у 2017 роцi виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями провести у розмiрi передбаченому Статутом АСК «Днiстер». Рiшенням Наглядової ради АСК «Днiстер» вiд 26.04.2018 року було встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями – 25 сiчня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, вiдповiдно до Статуту АСК «Днiстер» – 6,00 (шiсть) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 10 травня 2018 року по 30 червня 2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Ривак Андрiй Iванович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   27.04.2018
(дата)

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.