Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товаритво “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79022, м. Львiв, Городоцька, 174
4. Код за ЄДРПОУ
13800475
5. Міжміський код та телефон, факс
032 2976063 032 2976063
6. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ривак Iван Миколайович КВ 398044
10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0099
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ковальський Олександр Євгенович КА 498236
23.09.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0067
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Колцьо Iрина Богданiвня КА 444030
23.05.1997 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0077
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Незбрицький Михайло Iванович КА 846119
06.06.1998 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0083
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Незбрицького Михайла Iвановича (паспорт: КА 846119 вiд 06.06.1998 року Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0083%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сушко Iрина Степанiвна КВ 457126
20.06.2000 Залiзничним РВ УВМСУ у Львiвськiй обл.
0.0101
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Загiрний Роман Йосипович КВ 003890
19.11.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0051
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вельгош Михайло Васильович КВ 138760
03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0093
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна КВ 076585
25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвської обл.
0.0000056
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна (паспорт: КВ 076585 вiд 25.02.1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Лiвчак Ярослав Iванович КА 624082
28.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Лiвчака Ярослава Iвановича (паспорт: КА 624082 вiд 28.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Муха Марiя Ярославiвна КС 337337
25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0042
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Мухи Марiї Ярославiвни (паспорт: КС 337337 вiд 25.05.2004 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 3 роки, частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Ривак Iван Миколайович КВ 398044
10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0099
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Ривака Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл), частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Ковальський Олекасндр Євгенович КА 498236
23.09.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0067
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора ТзОВ «Фiнанасова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» та Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Колцьо Iрина Богданiвна КА 444030
23.05.1997 Франкiвським Рв ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0077
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора департаменту майнових видiв страхування АСК «Днiстер», Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Непрiлий Микола Романович КА 549382
29.08.1997 Франкiвським РВ УВМСУ уЛьвiвськiй обл.
0.00025
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Непрiлого Миколу Романовича (паспорт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,00025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Начальник вiддiлу регiонального розвитку та роботи з i страховими посередниками АСК “Днiстер”.
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Сушко Iрина Степанiвна КВ 457126
20.06.2000 Залiзничним Рв УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0101
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Сушко Iрину Степанiвну (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Загiрний Роман Йосипович КВ 003890
19.11.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0051
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Вельгош Михайло Васильович КВ 138760
03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0093
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на один рiк, Вельгоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Мазур Ольга Василiвна КВ 076585
25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.000056
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Мазур Ольгу Василiвну (паспорт: КВ 076585 вiд 25.02.1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,000056 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Лiвчак Ярослав Iванович КА 624082
28.10.1997 Дрогобицькис МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Лiвчака Ярослава Iвановича (паспорт: КА 624082 вiд 28.10.1997 року Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».
26.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Муха Марiя Ярославiвна КС 337337
25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0042
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (Протокол №1) вiд 26 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї, строком на три роки, Муху Марiю Ярославiвну (паспорт: КС 337337 вiд 25.05.2004 року Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0042%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. Останнi п’ять рокiв працювала: фiзична особа пiдприємець та Члена ревiзiйної комiсiї АСК «Днiстер».

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.