Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 094-04/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Ривак А.І.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            79022, Львівська обл., Львів, Городоцька, 174

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13800475

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (032)2976063, (032)2976063

6. Адреса електронної пошти:

            office@dnister-group.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya/osoblyva-informatsiya-pro-zminu-posadovyh-osib-3/

22.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2021

припинено повноваження

Голова правління

Ривак Андрій Іванович

 

0,788608

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закінченням терміну обрання, припинено повноваження Голови правлiння АСК “Дністер” Ривака Андрiя Iвановича, перебував на посадi 15 рокiв, частка у статутному фондi 0,788608%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

21.04.2021

припинено повноваження

Член правління

Муха Андрій Ігорович

 

0,018005

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закінченням терміну обрання, припинено повноваження Члена правлiння АСК “Дністер” Мухи Андрiя Iгоровича, перебував на посадi 17 рокiв, частка у статутному фондi 0,018005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

21.04.2021

припинено повноваження

Член правління

Савінковва Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закінченням терміну обрання, припинено повноваження Члена правлiння АСК “Дністер” Савiнкової Олени Миколаївни, перебувала на посадi 17 рокiв, частка у статутному фондi 0,00 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

21.04.2021

обрано

Голова правління

Ривак Андрій Іванович

 

0,788608

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1) на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Голови правління АСК “Дністер” Ривака Андрія Івановича, частка у статутному фондi 0,788608%, обраний на посаду терміном на п’ять рокiв, протягом останніх п’яти років працював на посадах Голови правлiння АСК “Днiстер”, Директора ТзОВ “Компанія “АктивКо”, Директора ТзОВ “Компанія “ІвестКо”, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

21.04.2021

обрано

Член правління

Муха Андрій Ігорович

 

0,018005

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1) на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена правління АСК “Дністер” Муху Андрiя Iгоровича, частка у статутному фондi 0,018005%, обраний на посаду терміном на п’ять рокiв, протягом останніх п’яти років працював на посадах Члена правлiння АСК “Днiстер”, Перший заступник голови правління АСК “Днiстер”, Директора ТзОВ “Брокерська компанія “Дністер”, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

21.04.2021

обрано

Член правління

Савінкова Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рішення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1) на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена правління АСК “Дністер” Савiнкова Олена Миколаївна, частка у статутному фондi 0,00%, обрана на посаду терміном на п’ять рокiв, протягом останніх п’яти років працювала на посадах: Члена правлiння АСК “Днiстер”, Першого заступника головного бухгалтера АСК “Днiстер”, Головного бухгалтера ТзОВ “Брокерська компанія “Дністер” Головного бухгалтера ТзОВ “Компанія “АктивКо”, Головного бухгалтера ТзОВ “Компанія “ІвестКо”, Головного бухгалтера ТзОВ “Дністер і компанія”, Заступник головного бухгалтера КТ “Дністер і компанія”, Головного бухгалтера ТзОВ “Фінансова компанія “Інвестиційний капітал”, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

21.04.2021

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Ривак Іван Миколайович

 

0,0099

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Голови наглядової ради Ривака Iвана Миколайовича, перебував на посадi 15 років, частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ковальський Олександр Євгенович

 

0,0067

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгеновича, перебував на посадi 12 років, частка у статутному фондi 0,0067%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Колцьо Ірина Богданівна

 

0,0077

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну, перебувала на посадi 7 років, частка у статутному фондi 0,0077%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Непрілий Микола Романович

 

0,0002

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Непрiлого Миколу Романовича, перебував на посадi 4 роки, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Сушко Ірина Степанівна

 

0,0101

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни, перебувала на посадi 17 років, частка у статутному фондi 0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Загірний Роман Йосипович

 

0,0051

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича, перебував на посадi 17 років, частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Вельгош Михайло васильович

 

0,0093

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено повноваження Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васильовича, перебував на посадi 20 років, частка у статутному фондi 0,0093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2021

обрано

Голова наглядової ради

Ривак Іван Миколайович

 

0,0099

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Головою наглядової ради Ривака Iвана Миколайовича, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства Останнi п’ять рокiв працював на посадi Голови наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Ковальський Олександр Євгенович

 

0,0067

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгеновича, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0067%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працював на посадах директора ТзОВ “Фiнанасова компанiя “Iнвестицiйний капiтал” та Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Колцьо Ірина Богданівна

 

0,0077

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0077%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Непрілий Микола Романович

 

0,0002

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Непрiлого Миколу Романовича, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працював на посадах Начальника вiддiлу регiонального розвитку та роботи зi страховими посередниками АСК “Днiстер” та Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Сушко Ірина Степанівна

 

0,0101

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Сушко Iрину Степанiвну, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0101%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Загірний Роман Йосипович

 

0,0051

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

21.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Вельгош Михайло Васильович

 

0,0093

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21 квітня 2021 року (Протокол №1), на виконання вимог законодавства та Статуту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васильовича, строком на три роки, частка у статутному фондi 0,0093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером товариства. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК “Днiстер”.

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.