Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

Особлива інформація про відомості про зміну типу акціонерного товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”

2. Код за ЄДРПОУ

13800475

3. Місцезнаходження

79022, м. Львiв, вулиця Городоцька, будинок 174

4. Міжміський код, телефон та факс

0322976063 0322976063

5. Електронна поштова адреса

office@dnister-group.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

 

II. Текст повідомлення

18 грудня 2017 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” прийняли рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну повного найменування товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» на Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер». 15 сiчня 2018 року проведено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ривак Андрiй Iванович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

16.01.2018

(дата)

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.