Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товаритсво “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”

2. Код за ЄДРПОУ

13800475

3. Місцезнаходження

79022, м. Львiв, Городоцька, 174

4. Міжміський код, телефон та факс

032 2976063 032 2976063

5. Електронна поштова адреса

office@dnister-group.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

 

II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” (код ЄДРПОУ 13800475) повідомляє, що на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”, які відбулися 26 квiтня 2017 року (Протокол №1) прийнято рішення, що за результатами діяльності АСК «Дністер» у 2016 році виплату дивідендів за привілейованими акціями провести у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер». Рішенням Наглядової ради АСК «Дністер» від 26.04.2017 року було встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими іменними акціями – 03 січня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до Статуту АСК «Дністер» – 6,00 (шість) гривень 00 копійок. Строк виплати дивідендів: з 10 травня 2017 року по 31 травня 2017 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ривак Андрiй Iванович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

27.04.2017

 

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.