Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

До відома акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 16 березня 2012 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

 Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 16 березня 2012 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 березня 2012 року.

Порядок денний.

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4.  Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

  1. Затвердження звіту та балансу АСК «Дністер» за 2011 рік.
  2. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2011 року.
  3. Про розподіл та використання прибутку АСК «Дністер».
  4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.
  5. Про вибори членів Наглядової ради.
  6. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків .

 

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися у Голови правління та Начальника юридичного відділу у робочі дні та робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім.121, телефон: (0322) 297-60-63.

Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

     звітний

попередній

Усього активів

66222

61955

Основні засоби

357

473

Довгострокові фінансові інвестиції

48508

48551

Запаси

41

6

Сумарна дебіторська заборгованість

5383

5975

Грошові кошти та їх еквіваленти

6947

5011

Нерозподілений прибуток

6442

4643

Власний капітал

57161

55343

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання

——–

Поточні зобов’язання

2012

1956

Чистий прибуток (збиток)

1818

183

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

——

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

——

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

32

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АСК «Дністер»                                                                            А.І. Ривак 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.