Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 21 грудня 2020 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, хол) відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 21 грудня 2020 року з 10 год. 15хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 15 грудня 2020 року.

Порядок денний.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2019 рік.
9. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2019 року.
10. Про розподіл прибутку АСК «Дністер» за 2019 рік.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».
12. Про вибори членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».
13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

 З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 09 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 87a, телефон: (0322) 297-60-63. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: www.dnister-group.com.ua. Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене довіреність щодо повноважень представників акціонерів.Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонери товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

 Проект рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбудуться 21 грудня 2020 року.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Попович Оксани Олегівни, Янчишин Оксани Степанівни.»

2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питання порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,

Проект рішення: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. 2) Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.»

4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»

6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»

7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішеня: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»

8. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2019 рік.»

9. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2019 року.

Проект рішення: «Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2019 року.»

10. Про розподіл прибутку АСК «Дністер» за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити чистий прибуток АСК «Дністер» за 2019 рік у розмірі 25557,26 грн. Із цих коштів відрахувати у резервний фонд товариства 5%, а саме 1277,86 грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2019 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер». Прибуток у сумі 24279,40 грн залишити нерозподіленим»

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Проект рішення: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії АСК «Дністер». »

12. Про вибори членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Проект рішення: (кумулятивне голосування)

13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

Проект рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 21 жовтня 2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 714285417 шт.

 • Кількість голосуючих простих іменних акцій – 702790415 шт.

 • Загальна кількість привілейованих іменних акцій – 300 шт.

 • Кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 103 шт.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» (тис. грн.).  

 

Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

82951

72852

Основні засоби (за залишковою вартістю)

21668

10498

Запаси

256

233

Сумарна дебіторська заборгованість

6547

7311

Гроші та їх еквіваленти

3488

3839

Нерозподілений прибуток

5629

5604

Власний капітал

77708

66785

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4074

4650

Поточні зобов’язання і забезпечення

1169

1417

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

25

-1056

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правління АСК «Дністер»

 

Оголошення про збори акцiонерiв АСК Днiстер

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.