Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 24 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, хол) відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 24 квітня 2019 року з 10 год. 15хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 18 квітня 2019 року.

Порядок денний.

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 6.  Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 7.  Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 8.   Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2018 рік.
 9.  Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2018 року.
 10.   Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2018 рік.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 12. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства.
 13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

 

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 14 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 87a, телефон: (0322) 297-60-63. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnister-group.com.ua. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів АСК «Дністер». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та тип належних йому акцій. Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлені доручення, або інші документи, що передбачені законодавством, щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника           

                Період

звітний

попередній

Усього активів

72852

63504

Основні засоби

10498

189

Довгострокові фінансові інвестиції

47882

47882

Запаси

233

212

Сумарна дебіторська заборгованість

7311

7205

Грошові кошти та їх еквіваленти

3839

3865

Нерозподілений прибуток

5604

6660

Власний капітал

66785

57776

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4650

3881

Поточні зобов’язання

1417

1847

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1056

-794

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,00

-0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбудуться 24 квітня 2019 року.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Попович Оксани Олегівни, Янчишин Оксани Степанівни.»

2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питання порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,

Проект рішення: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. 2) Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.»

4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»

6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.»

7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішеня: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»

8. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2018 рік.»

9. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2018 року.

Проект рішення: «Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2018 року.»

10. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2018 рік у розмірі – 1056 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2018 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

Проект рішеня: «1) Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції. 2) Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, затверджений Загальними зборами Товариства. 3) Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.»

12. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства

Проект рішеня: «Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.»

13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

Проект рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 13 березня 2019 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 714285417 шт.

 • Кількість голосуючих простих іменних акцій – 702790415 шт.

 • Загальна кількість привілейованих іменних акцій – 300 шт.

 • Кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 103 шт.

 

Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

 

- для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) фізична особа надає документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера);

- для участі у загальних зборах представник акціонера додатково надає довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.