Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 26 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 26 квітня 2018 року з 10 год. 15хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 20 квітня 2018 року.

Порядок денний.
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2017 рік.
8. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.
9. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дністер».
11. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

 
З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 14 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnister-group.com.ua .Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.
 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

63504

64177

Основні засоби

189

122

Довгострокові фінансові інвестиції

47882

48481

Запаси

212

165

Сумарна дебіторська заборгованість

7205

6882

Грошові кошти та їх еквіваленти

3865

4034

Нерозподілений прибуток

6660

7454

Власний капітал

57776

58570

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3881

4117

Поточні зобов’язання

1847

1490

Чистий прибуток (збиток)

-794

-242

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

——-

——-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

——-

——-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбудуться 26 квітня 2018 року.

1.   Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Степанчук Олени Володимирівни, Попович Оксани Олегівни, Янчишин Оксани Степанівни.»

2.   Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питання порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»

3.   Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,

Проект рішення: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. 2) Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.»

4.   Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»

5.   Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»

6.   Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2017 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.»

7.   Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішеня: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»

7 Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2017 рік.»

8.   Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.

Проект рішення: «Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2017 року.»

9.   Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2017 рік у розмірі – 794 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2017 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дністер».

Проект рішення: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Наглядової ради АСК «Дністер». »

11. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».

Проект рішеня: (кумулятивне голосування)

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження Голови правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

Проект рішеня: «1) Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції. 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, затверджений Загальними зборами Товариства. 3) Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.»

13. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

Проект рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

 

Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак  

 

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 13 березня 2018 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

 • Загальна кількість простих іменних акцій – 714285417 шт.

 • Кількість голосуючих простих іменних акцій – 702785879 шт.

 • Загальна кількість привілейованих іменних акцій – 300 шт.

 • Кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 103 шт.

 

 

 

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.