Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про те, що 26 квітня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 26 квітня 2017 року з 15 год. 15хв Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

Порядок денний.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2016 рік.

8. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2016 року.

9. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2016 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дністер».

11. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

13. Про вибори членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

14. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні з 14 год. 15 хв. до 17 год. 15 хв. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnister-group.com.ua .Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

64177

64158

Основні засоби

122

164

Довгострокові фінансові інвестиції

48481

48481

Запаси

165

136

Сумарна дебіторська заборгованість

6870

6493

Грошові кошти та їх еквіваленти

4034

3510

Нерозподілений прибуток

7454

7802

Власний капітал

58570

58812

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4117

3915

Поточні зобов’язання

1490

1431

Чистий прибуток (збиток)

-242

2126

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

——-

——-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

——-

——-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

24

 

 

 

 

 

Проект рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбудуться  26 квітня 2017 року.

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Заяць Ольги Василівни, Голодецької Ольги Богданівни, Бохонка Андрія Володимировича.»

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «1) Обрати Головою загальних зборів акціонерів Ривака Івана Миколайовича. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Ковальського Олександра Євгеновича.

2) Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: на представлення кожного звіту (доповіді) до 10 хв.; на обговорення кожного питань порядку денного до 10 хв.; голосування з питань порядку денного проводити з допомогою бюлетенів для голосування.»

 1. Затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: «Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.»

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.  3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»

 1. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2016 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.3) Наглядовій раді здійснювати контроль за діяльністю Правління, виконавчих служб компанії щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів.»

 1.  Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішеня: «1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.»

 1. Затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2016 рік.»

 1. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2016 року.

Проект рішення: «Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2016 року.»

 1. Про розподіл прибутку і збитків АСК «Дністер» за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2016 рік у розмірі – 242 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2016 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «Дністер».

Проект рішення: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Наглядової ради АСК «Дністер». »

 1. Про вибори членів Наглядової ради АСК «Дністер».

Проект рішеня: (кумулятивне голосування)

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Проект рішення: «У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії АСК «Дністер». »

 1. Про вибори членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Проект рішення: (кумулятивне голосування)

 1. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

Проект рішення: «Правлінню АСК «Дністер» укласти договори добровільного страхування від нещасних випадків фізичних осіб – акціонерів АСК «Дністер». Договори страхування укладати на підставі особисто поданих акціонерами заяв. Страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на одну фізичну особу – акціонера АСК «Дністер». Страхування здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку АСК «Дністер».»

Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак  

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.