Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

      Публічного  акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє Вас про те, що 21 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 21 квітня 2016 року з 15 год. 15хв. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 15 квітня 2016 року.

Порядок денний.

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Про обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 6. Затвердження звіту та балансу АСК «Дністер» за 2015 рік.
 7. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2015 року.
 8. Про розподіл прибутку АСК «Дністер».
 9. Про припинення повноважень Голови та членів правління АСК «Дністер».
 10. Про вибори Голови та членів правління АСК «Дністер».
 11. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

 

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні у робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

64158

66539

Основні засоби

164

188

Довгострокові фінансові інвестиції

48481

48481

Запаси

136

95

Сумарна дебіторська заборгованість

6493

5474

Грошові кошти та їх еквіваленти

3510

7835

Нерозподілений прибуток

7802

5739

Власний капітал

58812

56686

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3915

4995

Поточні зобов’язання

1431

4858

Чистий прибуток (збиток)

2126

1267

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

——-

—-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

——-

—-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.