Головна » Акціонерам » Повідомлення » Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів

Правління

      Публічного  акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (місце знаходження Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє Вас про те, що 22 квітня 2015 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд.174 (третій поверх, зал засідань) відбудуться загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Реєстрація учасників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 22 квітня 2015 року з 15 год. 15хв. до 15 год. 55 хв. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 16 квітня 2015 року.   

Порядок денний.

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Дністер» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової ради АСК «Дністер» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної комісії про звітність та баланс АСК «Дністер» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  6. Затвердження звіту та балансу АСК «Дністер» за 2014 рік.
  7. Затвердження висновку незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2014 року.
  8. Про розподіл прибутку АСК «Дністер».
  9. Про погодження Кодексу корпоративного управління АСК «Дністер».
  10. Про страхування акціонерів – фізичних осіб від нещасних випадків.

З документами, необхідними для прийняття рішення, з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися у Начальника юридичного відділу Вовка Н.В. у робочі дні у робочий час, за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 174, кім. 108, телефон: (0322) 297-60-63. Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера); належним чином оформлене доручення щодо повноважень представників акціонерів.

 Голова правління АСК «Дністер»                                                                  А.І. Ривак  

  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 Найменування показника

                Період

звітний

попередній

Усього активів

66539

64493

Основні засоби

188

253

Довгострокові фінансові інвестиції

48481

48481

Запаси

95

54

Сумарна дебіторська заборгованість

5474

5474

Грошові кошти та їх еквіваленти

7835

4431

Нерозподілений прибуток

5739

4472

Власний капітал

56686

55419

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4995

4046

Поточні зобов’язання

4858

5028

Чистий прибуток (збиток)

1267

-4480

Середньорічна кількість акцій (шт.)

714285717

714285717

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

——-

—-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

——-

—-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

27

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.