Головна » Акціонерам » Повідомлення » Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

 

Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер”

Протокол рішень

 прийнятих на Загальних зборах акціонерів

ПАТ “Акціонерна страхова компанія “Дністер” 21 квітня 2016 р.                                                                                            

 

 1. Обрати лічильну комісію у складі:  Заяць Ольги Василівни, Тимошика Андрія Мироновича, Бохонка Андрія Володимировича.
 2. Обрати Головою зборів Ривака Івана Миколайовича. Обрати Секретарем зборів Ковальського Олександра Євгеновича.
 3.  1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.  3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.
 4. 1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2015 рік прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової рада у звітному періоді визнати задовільною.3) Наглядовій раді здійснювати контроль за діяльністю Правління, виконавчих служб компанії щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
 5.  1) Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. 2) Висновки Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити. 3) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердити річний звіт та баланс АСК «Дністер» за 2015 рік.
 7.  Затвердити Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2015 року.
 8. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2015 році у розмірі – 2126 тис. грн. Із цих коштів відрахувати у резервний фонд Товариства 5%, а саме 106,3 тис. грн. Виплату дивідендів за привілейованими акціями провести у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер». Прибуток у сумі 2019,7 тис грн. залишити нерозподіленим.
 9. У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови правління Ривака Андрія Івановича та Членів правління Мухи Андрія Ігоровича і Савінкової Олени Миколаївни.
 10. Обрати терміном на п’ять років Ривака Андрія Івановича на посаду Голови правління АСК «Дністер», Муху Андрія Ігоровича на посаду Члена правління АСК «Дністер», Савінкову Олену Миколаївну на посаду Члена правління АСК «Дністер».
 11. Правлінню Товариства застрахувати акціонерів АСК «Дністер» – фізичних осіб від нещасних випадків за рахунок прибутку Товариства, страхову суму встановити у розмірі двадцять тисяч гривень на кожного акціонера.

 

                    

Голова зборів Ривак І.М.

 

 

 

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.