Головна » Акціонерам » Повідомлення » Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   22.04.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79022, м.Львiв, Городоцька, буд.174
4. Код за ЄДРПОУ
13800475
5. Міжміський код та телефон, факс
032 2976063 032 2976063
6. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 припинено повноваження Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович КВ 401202
13.04.2000 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0.165081
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну обрання, припинено повноваження Голови правлiння АСК «Днiстер» Ривака Андрiя Iвановича (паспорт: КВ №401202 вiд 13.04.2000р. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 10 рокiв, частка у статутному фондi 0,165081%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Муха Андрiй Iгорович КА 097175
05.03.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
0.018005
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну обрання, припинено повноваження Члена правлiння АСК «Днiстер» Мухи Андрiя Iгоровича (паспорт: КА №097175 вiд 05.03.1996р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 10 рокiв, частка у статутному фондi 0,018005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Савiнкова Олена Миколаївнм КА 262582
03.12.1996 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1), у зв’язку з закiнченням термiну обрання, припинено повноваження Члена правлiння АСК «Днiстер» Савiнкової Олени Миколаївни (паспорт: КА №262582 вiд 03.12.1996р. Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 10 рокiв, частка у статутному фондi 0,00 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
21.04.2016 обрано Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович КВ 401202
13.04.2000 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0.165081
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1) обрано на посаду Голови правлiння АСК «Днiстер» Ривака Андрiя Iвановича (паспорт: КВ №401202 вiд 13.04.2000р. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,165081%, обраний на посаду термiном на п’ять рокiв, протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Голови правлiння АСК “Днiстер”, Директора ТзОВ «Компанiя «АктивКо», Директора ТзОВ «Компанiя «IвестКо», Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
21.04.2016 обрано Член правлiння Муха Андрiй Iгорович КА 097175
05.03.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
0.018005
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1) обрано на посаду Члена правлiння АСК «Днiстер» Муху Андрiя Iгоровича (паспорт: КА №097175 вiд 05.03.1996р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,018005%, обраний на посаду термiном на п’ять рокiв, протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Члена правлiння АСК “Днiстер”, Першого заступника голови правлiння АСК “Днiстер”, В.О. Головного бухгалтера АСК “Днiстер”, Директора ТзОВ «Брокерська компанiя «Днiстер», Головного бухгалтера КТ «Днiстер i компанiя», Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
21.04.2016 обрано Член правлiння Савiнкова Олена Миколаївна КА 262582
03.12.1998 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Акцiонерна страхова компанiя “Днiстер” вiд 21.04.2016 року (Протокол №1) обрано на посаду Члена правлiння АСК «Днiстер» Савiнкову Олену Миколаївну (паспорт: КА №262582 вiд 03.12.1996 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,00%, обрана на посаду термiном на п’ять рокiв, протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадi: Члена правлiння АСК “Днiстер”, Першого заступника головного бухгалтера АСК “Днiстер”, Головного бухгалтера ТзОВ «Брокерська компанiя «Днiстер» Головного бухгалтера ТзОВ «Компанiя «АктивКо», Головного бухгалтера ТзОВ «Компанiя «IвестКо», Головного бухгалтера ТзОВ «Днiстер i компанiя», Заступник головного бухгалтера КТ «Днiстер i компанiя», Головного бухгалтера ТзОВ «Фiнансова компанiя «Iнвестицiйний капiтал», Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Акції

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.

Страхова компанія “Дністер” вітає своїх клієнтів з Днем Народження, і дарує їм 5% знижку на придбання страхового поліса.